Strona główna

Koncepcja pracy szk.

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIRKOWICACH

NA LATA 2016 – 2018

 

Misja szkoły

Nasza szkoła: 

· wyposaża uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia;

·stwarza wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości; 

·odkrywa pasje uczniów, wspomaga rozwój ich twórczych predyspozycji;

·  przygotowuje ucznia do wyboru drogi życia i odpowiedzialnego, samodzielnego życia; ucznia  mającego poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej; 

·stwarza bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności szkolnej miejsce nauki;

·  uczy przestrzegania norm społecznych, szacunku, życzliwości i partnerstwa;

·  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę z rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi; 

· wspomaga rodzinę w procesie wychowania;

·  tworzy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy; 

·reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości.

 

Wizja szkoły

Nasi uczniowie:

·  są przygotowani do dalszego etapu kształcenia;

·  osiągają sukces na miarę swoich możliwości;

·  odróżniają dobro od zła, dokonują samooceny;

·  okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;

·  zarówno w szkole jak i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania;

·  współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju głównie poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski.

 

Rodzice naszych uczniów: 

· aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci;

·  współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły; 

·  są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka;

·  mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań;

·  pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych.

 

 

Model absolwenta

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

…jest aktywny  

posiada zainteresowania i rozwija je,

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

 

…jest ciekawy świata 

korzysta z  różnych źródeł informacji,

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

…jest odpowiedzialny

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

      …jest otwarty

      nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

      umie współdziałać w grupie

      prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

 

      …jest optymistą

      pozytywnie patrzy na świat

      lubi siebie i innych

      wierzy w swoje możliwości

      umie odróżniać dobro od zła

 

     …jest prawy

     jest uczciwy i prawdomówny

     zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

     zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

 

    … jest tolerancyjny

     rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

     szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

     jest wrażliwy na potrzeby innych

 

     …jest krytyczny

     selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność
     do określonego celu

 

 …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

     zna swoją wartość, swoje prawa

     zna i respektuje prawa innych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
    Wirkowice Drugie 20
    22-375 Izbica
  • 84 6183175

Galeria zdjęć